மட்டக்களப்பு கொரோனா தடுப்பு செயலணி
உதவிகள், முறைப்பாடுகளை மட்டக்களப்பு மாவட்ட செயலகத்துக்கு இவ் இணையத்தளம் மூலம் உடனடியாக தெரியப்படுத்துங்கள்.
For Updates From Health Promotion Bureau - Sri Lanka.
Kallady Bridge - Well Known Bridge Island Wide, Standing With the Historical Story.
Fro Updates From World Health Organization.
The Lagoon View of the Kachcheri

Meeting & GA Programme

செய்தி மற்றும் நிகழ்வுகள்

Location in Batticaloa : Clickhere

Sri Lanka - Police

Designation

Name

Fax No.

Official Address

S.N

Telephone No.

Address

1

Mr.E.A.S.Ethirisinghe

SDIG - Eastern Range

065-2228806

065-2224413

011-2793339 071-8591026

065-2228808

SDIG Eastern Range Office, Lady Manning Drive, Batticaloa

2

Mr. W.J.Yagoda Arrachchi

DIG

065-2224364

065-2224426

071-8591019

065-2224426

DIG Office, Lady Manning Drive, Batticaloa

SSP Office

3

Mr.U.P.A.D.K.P. Karunanayaka

SSP, Batticaloa

065-2224412

065-2224408

071-8591127

065-2224407

Pioneer Road, Batticaloa

4

Mr.T.Sabeshan

Accountant

065-2224406

071-8591128

5

Mr.K.B.Keerthirathna

SP - I, Batticaloa - I

065-2224403

065-2224417 071-8591129

065-2224407

6

Mr.P.T.Sisira

ASP, Kaluwanchikudy

Kaluwanchikudy

065-2251676

071-8591141

7

Mr.P.S.D.C.Dhayananda

ASP, Valaichenai

Valaichenai

065-2257704

071-4892158

065-2257710


11
Mr. M.M.D.G. Deegahawathura
HQI, Batticaloa
Batticaloa
065-2224423
065-2224308 071-8591130
065-2224422


12
Mr. A.B.Wadagethara (I.P)
OIC, Kattankudy
Kattankudy
065-2246595
071-8591132


13
Mr. W.A.S.Nandalal (I.P)
OIC, Kaluwanchikudy
Kaluwanchikudy
065-2250022
071-8591142
065-2250023


14
Mr. A.W.P.R.Sampath (C.I)
OIC, Vellavely
Vellavely
065-2056304
071-7416922


15
Mr. C.R.Peris (C.I)
OIC, Eravur
Eravur
065-2240487
071-8591134


16
Mr.T.N.N.B. Thibatumunuwa (C.I)
OIC, Valaichenai
Valaichenai
065-2257709
071-1455024


17
Mr. A.C.C.K. Keeragala (C.I)
OIC, Kalkudha
Kalkudha
065-2257707
071-8591139


18
Mr. G.Y.A.S. Piyathasa (I.P)
OIC, Vaharai
Vaharai
065-3658244
071-8591140


19
Mr. H.R.P. Senanayaka (I.P)
OIC, Karadiyanaru
Karadiyanaru
065-2059469
071-8591135


20
Mr. S.Inthunil Ranawera (C.I)
OIC, Ayithiyamalai
Ayithiyamalai
065-3647513
071-8591136


21
Mr. P.T.Naseer (I.P)
OIC, Vavunativu
Vavunativu
065-2059365
071-8591131


22
Mr. W.B.A.C. Fernando (C.I)
OIC, Kokkadicholai
Kokkadicholai
065-2056936
071-8591144