Tamil-Sri LankaEnglish (United Kingdom)

මඩකලපුව දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය

දැක්ම

දිස්ත්‍රික් පරිපාලනය ශක්තිමත් කිරීම තුළින් මඩකලපුව දිස්ත්‍රික් ජනතාවට කාර්යක්ෂමව හා ඵලදායිව සේවා සැපයීම.

මෙහෙවර

ප්‍රාදේශීය පරිපාලනය ශක්තිමත් කරමින් රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාවට නැංවීමට අදාළ සියලු පාර්ශවයන්ගේ සහයෝගය ඇතිව ප්‍රශස්ත ලෙස සම්පත් ප්‍රයෝජනයට ගෙන සංවර්ධන ක්‍රියාවලීන් මනාව මෙහෙයවීම තුළින් ජනතා ශුභසිද්ධිය සැලසීම.

අරමුණ

දිස්ත්‍රික්  කාර්ය සාධන සැළකිය යුතු විශිෂ්ඨ හා කාර්යක්‍ෂමතාවයෙන් යුතුව ආදායම් බදු එකතු කිරිම හා මැතිවරණ කටයුතුවල සම්බන්ධිකරණය, සංවර්ධන කටයුතු අධීක්‍ෂණය කිරීම, පරිපාලන ආයතන අතර සන්නි‍වේදන  නියමිත වේලාවට සහතික කිරීම, ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් සමග කටයුතු සම්බන්ධිකරණය කිරිම

ප්‍රධාන කාර්යයන්

 1. දිළිඳුකම අඩුකිරිමේ කාර්යයන්ගේ කළමණාකරනය හා බෙදාහැරීම
 2. ආපදා සහන ව්‍යාපෘති හා පුනරැත්ථාපන ව්‍යාපෘති පරිපානය
 3. සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සැලසුමු කිරීම හා අධීක්ෂණය කිරීම
 4. මැතිවරණ සම්බන්ධීකරණය
 5. දිස්තික්කයේ ව්‍යාපෘතිවල පරිපානය හා සම්බන්ධීකරණය
 6. විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම
 7. උපන්, විවාහ හා මරණ ලියාදෙංචි කිරීම
 8. පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීම හා ගුවන් බලපත්‍ර පිළිබඳව ඉල්ලුමු පත්‍ර රගැනීම
 9. ඉඩම් පිළිබඳ කාර්යයන්
 10. ආදායම් එකතු කිරීම
 11. ගංවතුර සහනදායක ක්‍රියාකාරිත්වය
 12. මානව සම්පත් සංවර්ධනය
 
மாபெரும் தொழிற்சந்தை நிகழ்வு - 'தொழில் வாய்ப்பை எதிர்பார்த்துக்கொண்டிருக்கும் இளைஞர், யுவதிகளுக்கும் தொழில் வழங்குநர்களுக்கும் இடையில் தொடர்பை ஏற்படுத்தி தொழில் ஒன்றினைப் பெற்றுக்கொடுக்கும்' நோக்குடன் மாபெரும் தொழிற்சந்தை நிகழ்வொன்று மட்டக்களப்பு செல்வநாயகம் மண்டபத்தில் கடந்த புதன்கிழமை 18.05.2016 நடாத்தப்பட்டது.<மேலும்>
இந்து சமய அறநெறிக் கொடிவார நிகழ்வுகள்... <மேலும்>
தேசிய நீர் உயிரினங்கள் கைத்தொழில் வலயம் தொடர்பான விசேட கலந்துரையாடல் ... <மேலும்>

இளைஞர் கொடிவார நிகழ்வுகள்... <மேலும்>
க.பொ.த.சாதாரண தரப் பரீட்சையில் வாகரைப்பிரதேசம் வெளிப்படுத்திய சாதனைக்கு அரச அதிபரின் பாராட்டு ... <மேலும்>

முன்பள்ளி மாணவர்களுக்கான கற்றல் உபகரணம் வழங்கல் - 2016

மகளிர் மற்றும் சிறுவர் அலுவல்கள் அமைச்சின், சிறுவர் செயலகத்தினால் வழங்கப்பட்ட முன்பள்ளி மாணவர்களுக்கான கற்றல் உபகரணம் வழங்கும் நிகழ்வு மாவட்டச் செயலகத்தில் அரசாங்க அதிபர் திருமதி. P.S.M.சார்ள்ஸ் அவர்களின் தலைமையில் 22.04.2016 திகதி அன்று நடைபெற்றது. <மேலும்>

வாழைச்சேனை ஆதார வைத்தியசாலைக்கு மின்பிறப்பாக்கி (62KV) கையளிப்பு. உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சினால் மாவட்டச் செயலகத்திற்கு வழங்கப்பட்ட டீசலினால் இயங்கும் மின்பிறப்பாக்கி(62KV) ஒன்றினைக் கையளிக்கும் நிகழ்வொன்று மாவட்டச் செயலகத்தில் 31.03.2016 இடம்பெற்றது. இதன்போது மாவட்ட அரச அதிபரும் மாவட்டச் செயலாளருமான திருமதி.P.S.M.சார்ள்ஸ் அவர்கள் வாழைச்சேனை ஆதார வைத்தியசாலையின்... <மேலும்>

GPS / Open Street Map தொடர்பான பயிற்சிப்பட்டறை.

மாவட்டச் செயலகத்தினால் ஐக்கிய நாடுகள் அபிவிருத்தித் திட்டத்தின் பங்களிப்பினூடாக நடைமுறைப்படுத்தப்படும் GPS / Open Street Map தொடர்பான இரண்டாம் கட்ட பயிற்சி நெறியொன்று கடந்த 21,23,24.03.2016ம் திகதிகளில் மாவட்டச் செயலக கணனிக்கூடத்தில் இடம்பெற்றது. இதில் மாவட்ட/பிரதேச செயலகங்களில் கடமையாற்றும் உதவித் திட்டமிடல் பணிப்பாளர்கள் மற்றும் ... <மேலும்>

Online மூலம் வாகன உரிமம் வழங்கலுக்கான E-Revenue License விசேட பயிற்சி நெறி

கிழக்கு மாகாண மோட்டார் வாகன போக்குவரத்து திணைக்களத்தினால் சகல பிரதேச செயலகங்களிலும் Online மூலம் வாகன உரிமம் வழங்கலுக்கான E-Revenue License தொடர்பான சேவை முன்னெடுப்பு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது.

இச்சேவையின் வினைத்திறனை மேலும் அதிகரிக்கும் நோக்கில் கடந்த 21.03.2016ம் திகதி (சனிக்கிழமை) மாவட்டச் செயலக கணனிக்கூடத்தில் விசேட பயிற்சி நிகழ்வொன்று மாகாண போக்குவரத்து ஆணையாளரின் தலைமையில் நடைபெற்றது.... <மேலும்>

தேசிய மின்வழங்கல் செயற்றிட்டத்தின் மீளாய்வுக்கூட்டம்

தேசிய மின்வழங்கல் செயற்றிட்டத்தின் மீளாய்வுக்கூட்டம் கடந்த 19.02.2016(வெள்ளிக்கிழமை) மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் திருமதி.பி.எஸ்.எம்.சார்ள்ஸ் அவர்களின் தலைமையில் மாவட்ட செயலகத்தில் இடம்பெற்றது. <மேலும்>

சமாதானமும் சுற்றுலாத்துறையும் - சர்வதேச சுற்றுலா மகாநாடு

ஐக்கிய நாடுகளின் உலக சுற்றுலா நிறுவனத்தின் ஏற்பாட்டில் சமாதானமும் சுற்றுலாத்துறையும் என்ற தொனிப்பொருளில் எதிர்வரும் யூலை மாதத்தில் பாசிக்குடாவில் சர்வதேச சுற்றுலா மகாநாடு நடைபெற ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதற்கான முன்னேற்பாடுகள் மற்றும் பாசிக்குடா சுற்றுலா வலயத்தினை அபிவிருத்தி செய்தல், ... <மேலும்>

விளையாட்டு, உடல் ஆரோக்கிய விருத்தி தேசிய வாரத்தினை முன்னிட்டு மட்டக்களப்பு மாவட்டச் செயலக ஊழியர்களுக்கடையேயான பிரிமியர் லீக் நொக்கவுட் முறையிலான மும்முனை கிறிக்கட் சுற்றுப் போட்டி பாட்டாளிபுரம் விளையாட்டு மைதானத்தில் கடந்த சனிக்கிழமை (30.01.2016) அன்று நடைபெற்றது. வீரர்களுக்கான வெற்றிக் கிண்ணங்களையும் மற்றும் பரிசுகளையும் மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் திருமதி.பி.எஸ்.எம்.சார்ள்ஸ் அவர்கள்... <மேலும்>

அமைதியான, ஒழுக்கமான, முழுமையான, சிறந்த மனிதர்களைக் கொண்ட தேசத்தை ஒன்று சேர்ந்து கட்டியெழுப்புவோம் என்ற தொனிப்பொருளில் கலாசார அலுவல்கள் திணைக்களத்தினால் நாடளாவிய ரீதியில் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் கொடி வார நிகழ்வுகள் கடந்த 19ம் திகதியிலிருந்து 25.01.2016 வரை மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் திருமதி பி.எஸ்.எம்.சார்ள்ஸ் அவர்களின் தலைமையில் மாவட்டச் செயலகத்தில் நடைபெற்றது. <மேலும்>

மாவட்ட உணவு உற்பத்தி தேசிய வேலைத்திட்ட ஆரம்ப நிகழ்வு : உணவு உற்பத்தி தேசிய வேலைத்திட்டத்தின் கீழ் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திற்கான ஆரம்ப நிகழ்வு கரடியனாறில் உள்ள விதை மற்றும் நடுகைப் பொருள் அத்தாட்சிப்படுத்தும் பண்ணையில் 05.10.2015 அன்று மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் திருமதி.பீ.எஸ்.எம்.சார்ள்ஸ் அவர்களின் தலைமையில் நடைபெற்றது. இதன்போது விதை நடுதல், வயல் உழுதுதல், செயற்கைப் பசளை தயாரித்தல் போன்ற செயற்பாடுகளுடன் விவாயிகளுக்கான விழிப்புணர்வுட்டும்... <மேலும்>

சர்வதேச மற்றும் உள்ளூர் அரச சார்பற்ற நிறுவனங்களுக்கான காலாண்டு மீளாய்வுக்கூட்டம்.

மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் செயற்பட்டு வரும் சர்வதேச மற்றும் உள்ளூர் அரச சார்பற்ற நிறுவனங்கள் மக்களிடையே சமாதானத்தினைக் கட்டியெழுப்புதல், வறுமையை இல்லாமல் செய்தல் போன்ற தேவைப்பாடுகளில் முக்கிய இடைவெளியாக உள்ள துறைகளில் திட்டங்களை முன்னெடுக்கத்தக்கதான... <மேலும்>

மாவட்டத்திலுள்ள 1200 பயனாளிகளுக்கு வீடுகளைக் கட்டுவதற்கான காசோலைகளை வழங்கும் நிகழ்வு

மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் வீடமைப்பு மற்றும் சமுர்த்தி அமைச்சினால் 100 நாள் வேலைத்திட்டத்தின் கீழ் நாடளாவியரீதியில் 50,000 வீடுகளை அமைக்கும் திட்டத்தின் அடிப்படையில், மாவட்டத்திலுள்ள 1200 பயனாளிகளுக்கு வீடுகளைக் கட்டுவதற்கான காசோலைகளை வழங்கும் நிகழ்வானது... <மேலும்>

வீட்டுக்கு வீடு கிராமத்துக்குக்கிராமம் 15000 கிராமங்களை மேம்படுத்தும் வேலைத்திட்டம்.

மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் வீடமைப்பு மற்றும் சமுர்த்தி அமைச்சினால் 100 நாள் வேலைத்திட்டத்திட்டத்திற்கு சமாந்தரமாக நடைமுறைப்படுத்தப்படும் "வீட்டுக்கு வீடு, கிராமத்துக்கு கிராமம் - 15000 கிராமங்களை மேம்படுத்தும் வேலைத்திட்டம்"...<மேலும்>

கிராமிய மட்டங்களில் உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்தும் விசேட கலந்துரையாடல்.

100 நாள் விசேட அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டத்திற்கு அமைவாக கிராமிய மட்டங்களில் உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்தும் நோக்கில், கிராமங்களை அபிவிருத்தி செய்யும் திட்டம் தொடர்பாக அறிவுறுத்தும் விசேட... <மேலும்>

மாவட்டத்தில் நடைபெறும் அபிவிருத்திச் செயற்திட்டங்களுக்கான மாவட்ட ஆலோசனைக்குழுக் கூட்டம்.

மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுவரும் ஐக்கிய நாடுகள் அபிவிருத்தித்திட்டத்தின் (UNDP) EU- SDDP 5 ஆண்டுத்திட்டத்தின் கீழ் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் நடைபெறும் அபிவிருத்திச் செயற்திட்டங்களுக்கான... <மேலும்>

அரச காணிகள் தொடர்பாக தீர்க்கப்படாதுள்ள பிரச்சினைகளை ஆராய்வதற்காக நடமாடும் சேவை

மட்டக்களப்பு அரசாங்க அதிபர் பி.எஸ்.எம்.சார்ள்ஸ் அவர்களின் வேண்டுகோளிற்கிணங்க, 14 பிரதேச செயலகப் பிரிவிலும் அரச காணிகள் தொடர்பாக தீர்க்கப்படாதுள்ள பிரச்சினைகளை ஆராய்வதற்காக... <மேலும்>

முக்கிய கவனத்திற்கு...

பொது நிர்வாக உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சின் நெறியாள்கையின்கீழ் மட்டக்களப்பு மாவட்டச்செயலகத்திற்கென, இவ்உத்தியோகபூர்வ வலைப்பக்கம் பிரகடனப்படுத்தப்பட்டு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதனடிப்படையில் மாவட்டச் செயலகம் மட்டக்களப்பு எனும் பெயரில் அல்லது அதுசார் இயைபுள்ள பிறிதொரு பெயரிலோ அல்லது தகவல்கள் எவ்வகையிலுமோ மாவட்டச்செயலகம் மட்டக்களப்பிற்கான வலைப்பக்கங்களோ அன்றி சமுகவியல் தளங்களில் எவ்வித அங்கத்துவமோ தகவல் பகிர்வுகளுமோ செயலகத்திற்கு இல்லையென்பதோடு, மாவட்டச்செயலகம் மட்டக்களப்பிற்கான தனித்துவமாக உத்தியோகபூர்வமாக வழங்கப்பட்ட இவ்அரசவலைப்பக்கத்தில் பிரசுரிக்கப்படாத எவ்வித தகவல்களுக்கும், கருத்துப்பகிர்வுகளுக்குமான பொறுப்புக்கூறல் மட்டக்களப்பு மாவட்டச்செயலகத்திற்கு இல்லையென்பதை தெரியப்படுத்துகின்றேன்.

மாவட்டச்செயலாளரும், அரச அதிபரும் - மட்டக்களப்பு மாவட்டம்.

*** 100 Days Programme ...
** Events Gallary ...
The "Dutch Fort"
..:: * Special News

අප සමඟ අමුත්තන් 49 ක් සබැදී සිටී
Visits Counter
සාමාජිකයින් : 2540
අන්තර්ගත : 236
අන්තර්ගත දැකුම් වැදුම් : 513445
Circuit Bungalow Booking