பாதிக்கப்பட்ட பிள்ளைகளின் பெயர்களும், வங்கிக் கணக்கிலக்கங்களும்.

பதுளை மாவட்டத்தில் மண்சரிவுகளால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களில் தாய், தந்தையினரை இழந்து தவிக்கும் பிள்ளைகளின் எதிர்கால வாழ்விற்கு சுபீட்சம் அளிக்கவும், பங்களிக்கவும் கருதி மட்டக்களப்பு மாவட்டச் செயலகத்தினால் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுள்ள இந்நல்முயற்சியில் நீங்களும் பங்குதாரர்களாகி உங்கள் நற்கரத்தின் பங்களிப்புக்களை வழங்கிவைத்த நல்லிதயங்களாக எம்முடன் ஒன்றிணைய உங்களையும் பெருமையுடன் அழைக்கின்றோம்.

List of Children Names and Account Nos for who have lost their parents in recent landslide at Badulla District

Batticaloa District Secretariat have decided to support and contribute to build a prosperous future for the children who have lost their parents in the recent landslide disaster occurred in Badulla District. We are warmly welcomed all the generous hearted people to join with us to be make charitable donations and contribution to boost up their life.

Name of Bank : Peoples Bank of Sri Lanka.      [ Login to Donate ]

Branch : Batticaloa Town Branch / Arasady Branch or Any of Branch in Island wise.

Click Here Download List and Annexure Format for Donation

Koslanda - Meeriyabedda
# Name Account No
1 Rajith kumar Sanjana Samwurdha 260200180022480
2 Vijekanth Madhusaran 260200140022482
3 Chandiran Dilsika 260200120022483
4 Ponner Nishanth 260200170022485
5 Ponner Saraniya 260200130022487
6 Ponner Abihishek 260200110022488
7 Sanjeewa Darshika 260200170022490
8 Ramaraj Sarida 260200190022502
9 Ramaraj Mioulesh 260200150022504
10 Ramaraj Sadusha 260200160022508
11 Harikrishnan Lekshan 260200140022509
12 Rajendran Ramya 260200120022510
13 Rajendran Dilkeshan 260200100022511
14 Rajendran Arjini 260200180022512
15 Ravichandran Gajini 260200140022477
16 Ravichandran Sureshkumar 260200120022478
17 Mailwaganam Krishnaranjani 260200100022479
18 Mailwaganam Dineshkanth 260200160022481
19 Jagadeeswaran Krishandan 260200100022484
20 Jagadeeswaran Saguniya 260200150022486
21 Marimuththu Selwarani 260200110022450
22 Marimuththu Kusanthani 260200190022451
23 Marimuththu Nilanthika 260200150022453
24 Marimuththu Nadeeka 260200100022455
25 Rajareedar Dhanujan 260200140022458
26 Rajareedar Shagu 260200100022460
27 Chandrabos Ramesh 260200120022464
28 Chandrabos Wanoja 260200190022465
29 Chandrakumar Jayaranjani 260200130022449
30 Chandrakumar Dilakshan 260200170022452
31 Chandrakumar Dilashan 260200130022454
32 Rajendran Thamilselwam 260200180022456
33 Rajendran Theebaraj 260200170022466
34 Jegadeeswaran Nawadeepakanth 260200130022468
35 Balakrishnan Rakshanath 260200170022471
36 Balakrishnan Madhuswanath 260200150022472
37 Vijayakumar Thilakshan 260200130022473
38 Vijayakumar Giruba 260200110022474
39 Ponnar Kiruba 260200180022475
40 Ponnar Niroshan 260200110022445
41 Ponnar Midur 260200190022446
42 Mohanachandran Priyadarshani 260200170022447
43 Mohanachandran Lakshika 260200150022448
44 Mohanachandran Sanjeewan 260200180022461
45 V.Madusan 260200140022482
46 Ganeshan Vijewadhani 260200110022469
47 Ganeshan Premi 260200190022470
48 Mohanaraju Sirisa 260200100022525
49 Mohanaraju Sabisaan 260200180022526
50 Mohanaraju Dilan 260200160022527
51 Balasubramanium Kesiga 260200140022528
52 Balasubramanium Dinusha 260200120022529
53 Balasubramanium Babshan 260200100022530
54 Selwakumar Harisankumar 260200180022531
55 Selwakumar Sarmalkaan 260200160022532
56 Selwakumar Lilikkshan 260200140022533
57 Nadaraja Praveen 260200110022493
58 Marudai Midulesh 260200190022494
59 Marudai Hariamudesh 260200180022507
60 Marudai Warshana 260200190022489
61 Subramanium Sanjeewani 260200150022491
62 Subramanium Munisha 260200160022457
63 Puwaneshwaran Dusharathi 260200120022459
64 Puwaneshwaran Shanojani 260200160022495
65 Balakrishnan Haris 260200140022496
66 Ravindrakumar Sagana 260200120022497
67 Marimuththu Mahadeesan 260200100022498
68 Mahalingam Chandran 260200180022499
69 Gunasekaran Niroshani 260200130022500
70 Gunasekaran Subhashini 260200110022501
71 Gunasekaran Niroshani 260200170022503
72 Gunasekaran Thiyagaraj 260200120022505
73 Gunasekaran Thushan 260200100022506
74 Sinnaiaya Mashinkan 260200160022513
75 Sinnaiaya Swriyani 260200140022514
76 Surabaskaran Sureshpriya 260200110022515
77 Suresh Thilakshini 260200190022516
78 Resin Methusala 260200170022517
79 Sthriban Gramin 260200150022518
80 Ravichandran Sarshana 260200110022520
81 Chandrakumar Kumuduni 260200190022521
82 Sivaperumal Dineshkumar 260200170022522
83 Sivaperumal Thilakshani 260200150022523

_____________ Closed ____________ www.batticaloa.dist.gov.lk ___________________

Thanking for you valid charitable donations and contribution support to the above children.

District Secretariat, Kachcheri, Batticaloa.

பாதிக்கப்பட்ட பிள்ளைகளின் பெயர்களும், வங்கிக்கணக்கிலக்கங்களும்.

பதுளை மாவட்டத்தில் மண்சரிவுகளால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களில் தாய், தந்தையினரை இழந்து தவிக்கும் பிள்ளைகளின் எதிர்கால வாழ்விற்கு சுபீட்சம் அளிக்கவும், பங்களிக்கவும் கருதி மட்டக்களப்பு மாவட்டச் செயலகத்தினால் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுள்ள இந்நல்முயற்சியில் நீங்களும் பங்குதாரர்களாகி உங்கள் நற்கரத்தின் பங்களிப்புக்களை வழங்கிவைத்த நல்லிதயங்களாக எம்முடன் ஒன்றிணைய உங்களையும் பெருமையுடன் அழைக்கின்றோம்.

List of Children Names and Account Nos for who have lost their parents in recent landslide at Badulla District

Batticaloa District Secretariat have decided to support and contribute to build a prosperous future for the children who have lost their parents in the recent landslide disaster occurred in Badulla District. We are warmly welcomed all the generous hearted people to join with us to be make charitable donations and contribution to boost up their life.

 

Special Note : According to the Banking procedure the customer should be obey and cooperate

with banking rules and regulations and we are requesting to only use this list of details as a

annexure within your method of payment / Slip in any Bank of Sri Lanka please.

Name of Account Holder : Mr/Mrs/Ms …………………………………….……………………………………………………

Address : …………………………………………………………………………………………………………………………..

Name of Account : …………………………………………………………………………………..…………………………...

Account No :

                         

Date of request: ….. / …… /20…..

Manager,

…………………………..

…………………………..

Respected Sir / Madam,

Request of money deposit/transfer order to who have lost their parents in disaster of landslide.

I/We would like to deposit/transfer cash/fund from our respective above account / direct cash pay to under mentioned list of children for above subject with early possible please.

I/We have planned to deposit to LKR ……………….. for each of children of in this list or I/We have mentioned specified amount to be cash deposited/transferred order to in this account holders in Total amount of LKR ………………….. of my/our favorable contribution please.

Thanking you,

Signature 1 : ………………….………. Date of signed : …… / …….. / 20…….

Signature 2 : ………………….………. Date of signed : …… / …….. / 20…….

Name of Bank : ………………………………………………………………………………………….

Branch : …………………………………………………………………………………………………

Koslanda - Meeriyabedda

#

Name

Account No

Peoples Bank of Sri Lanka

Amount in

Equal Specified

1

Rajith kumar Sanjana Samwurdha

260200180022480

   

2

Vijekanth Madhusaran

260200140022482

   

3

Chandiran Dilsika

260200120022483

   

4

Ponner Nishanth

260200170022485

   

5

Ponner Saraniya

260200130022487

   

6

Ponner Abihishek

260200110022488

   

7

Sanjeewa Darshika

260200170022490

   

8

Ramaraj Sarida

260200190022502

   

9

Ramaraj Mioulesh

260200150022504

   

10

Ramaraj Sadusha

260200160022508

   

11

Harikrishnan Lekshan

260200140022509

   

12

Rajendran Ramya

260200120022510

   

13

Rajendran Dilkeshan

260200100022511

   

14

Rajendran Arjini

260200180022512

   

15

Ravichandran Gajini

260200140022477

   

16

Ravichandran Sureshkumar

260200120022478

   

17

Mailwaganam Krishnaranjani

260200100022479

   

18

Mailwaganam Dineshkanth

260200160022481

   

19

Jagadeeswaran Krishandan

260200100022484

   

20

Jagadeeswaran Saguniya

260200150022486

   

21

Marimuththu Selwarani

260200110022450

   

22

Marimuththu Kusanthani

260200190022451

   

23

Marimuththu Nilanthika

260200150022453

   

#

Name

Account No

Peoples Bank of Sri Lanka

Amount in

Equal Specified

24

Marimuththu Nadeeka

260200100022455

   

25

Rajareedar Dhanujan

260200140022458

   

26

Rajareedar Shagu

260200100022460

   

27

Chandrabos Ramesh

260200120022464

   

28

Chandrabos Wanoja

260200190022465

   

29

Chandrakumar Jayaranjani

260200130022449

   

30

Chandrakumar Dilakshan

260200170022452

   

31

Chandrakumar Dilashan

260200130022454

   

32

Rajendran Thamilselwam

260200180022456

   

33

Rajendran Theebaraj

260200170022466

   

34

Jegadeeswaran Nawadeepakanth

260200130022468

   

35

Balakrishnan Rakshanath

260200170022471

   

36

Balakrishnan Madhuswanath

260200150022472

   

37

Vijayakumar Thilakshan

260200130022473

   

38

Vijayakumar Giruba

260200110022474

   

39

Ponnar Kiruba

260200180022475

   

40

Ponnar Niroshan

260200110022445

   

41

Ponnar Midur

260200190022446

   

42

Mohanachandran Priyadarshani

260200170022447

   

43

Mohanachandran Lakshika

260200150022448

   

44

Mohanachandran Sanjeewan

260200180022461

   

45

V.Madusan

260200140022482

   

46

Ganeshan Vijewadhani

260200110022469

   

47

Ganeshan Premi

260200190022470

   

48

Mohanaraju Sirisa

260200100022525

   

49

Mohanaraju Sabisaan

260200180022526

   

#

Name

Account No

Peoples Bank of Sri Lanka

Amount in

Equal Specified

50

Mohanaraju Dilan

260200160022527

   

51

Balasubramanium Kesiga

260200140022528

   

52

Balasubramanium Dinusha

260200120022529

   

53

Balasubramanium Babshan

260200100022530

   

54

Selwakumar Harisankumar

260200180022531

   

55

Selwakumar Sarmalkaan

260200160022532

   

56

Selwakumar Lilikkshan

260200140022533

   

57

Nadaraja Praveen

260200110022493

   

58

Marudai Midulesh

260200190022494

   

59

Marudai Hariamudesh

260200180022507

   

60

Marudai Warshana

260200190022489

   

61

Subramanium Sanjeewani

260200150022491

   

62

Subramanium Munisha

260200160022457

   

63

Puwaneshwaran Dusharathi

260200120022459

   

64

Puwaneshwaran Shanojani

260200160022495

   

65

Balakrishnan Haris

260200140022496

   

66

Ravindrakumar Sagana

260200120022497

   

67

Marimuththu Mahadeesan

260200100022498

   

68

Mahalingam Chandran

260200180022499

   

69

Gunasekaran Niroshani

260200130022500

   

70

Gunasekaran Subhashini

260200110022501

   

71

Gunasekaran Niroshani

260200170022503

   

72

Gunasekaran Thiyagaraj

260200120022505

   

73

Gunasekaran Thushan

260200100022506

   

74

Sinnaiaya Mashinkan

260200160022513

   

75

Sinnaiaya Swriyani

260200140022514

   

#

Name

Account No

Peoples Bank of Sri Lanka

Amount in

Equal Specified

76

Surabaskaran Sureshpriya

260200110022515

   

77

Suresh Thilakshini

260200190022516

   

78

Resin Methusala

260200170022517

   

79

Sthriban Gramin

260200150022518

   

80

Ravichandran Sarshana

260200110022520

   

81

Chandrakumar Kumuduni

260200190022521

   

82

Sivaperumal Dineshkumar

260200170022522

   

83

Sivaperumal Thilakshani

260200150022523

   
           

_____________ Closed ____________ www.batticaloa.dist.gov.lk _____________________________

Thanking for you valid charitable donations and contribution support to the above children.

District Secretariat, Kachcheri, Batticaloa.